KVKK AYDINLATMA METNİ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Açıklama Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

ile kişisel verilerin mevzuata uygun olarak korunması Aktül Tekstil

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Aktül Şirketi” veya

“Şirket”) olarak kişisel verilerin korunması Şirketin en önemli

öncelikleri arasında yer almıştır.

Aktül Şirketi, kendisi tarafından işletilen https://aktul.com/ internet

sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) kişisel verilerini 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

çerçevesinde en doğru ve güvenilir şekilde korumaktadır.

Aktül Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İnternet

Sitesi Gizlilik Politikası ve Açıklama Metni

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Açıklama Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

ile kişisel verilerin mevzuata uygun olarak korunması Aktül Tekstil

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Aktül Şirketi” veya

“Şirket”) olarak kişisel verilerin korunması Şirketin en önemli

öncelikleri arasında yer almıştır.

Aktül Şirketi, kendisi tarafından işletilen https://aktul.com/

internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) kişisel

verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

çerçevesinde en doğru ve güvenilir şekilde korumaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile Aktül Şirketi’nin yukarıda belirtilen

internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan

konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin

Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel

veri”dir.

Aktül Şirketi, müşterilerinin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin

kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Türk Ceza

Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmekte

ve mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti

yürütmektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel

verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

Ad-Soyad

Telefon Numarası

Elektronik posta adresi

Kişisel verileriniz, Aktül Şirketi tarafından İnternet Sitemizi ziyaret

etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler

(cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında

detaylı bilgi için Aktül Şirketi’nin çerez politikasını inceleyiniz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel

verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Aktül Şirketi tarafından

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine

uygun olarak işlenebilecektir:

Aktül Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri

faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli

çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş

süreçlerinin yürütülmesi,

Aktül Şirketi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve

icrası,

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği;

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme

amaçları doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri;

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

kalkması hâlinde, Aktül Şirketi tarafından 30 gün içerisinde

kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale

getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere

Aktül Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin

Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına

Yönelik Alınan Tedbirler;

Aktül Şirketi, işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel

verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek

adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

Aktül Şirketi, kişisel verilerin işlenmesinde;

  1. I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  1. II) doğru ve gerektiğinde güncel olma,

III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

  1. IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  1. V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerini

gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Aktül Şirketi ile paylaşılan kişisel

veriler, Aktül Şirketi’nin gözetimi ve kontrolü altındadır.

Aktül Şirketi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince

bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla

gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak

ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla

sorumluluğu üstlenmiştir.

Aktül Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun

  1. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması

için,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun

güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü

teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereğince

Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda

sıralanan haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Aktül Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun

olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin

kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli

olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Aktül Şirketi İnsan Kaynakları

Danışmanlığı Ltd. Şti Veri Sahibi Başvuru Formu’ndaki

bilgileri de içeren başvuru formuyla birlikte Başvuru Formu’nda

yer alan adreslerden herhangi birine belirtilen şekilde iletmeniz

durumunda, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti

gerektirmesi hâlinde Aktül Şirketi tarafından Kişisel Verileri

Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bilgilerinize Saygı ile sunarız.